COOKBOOK

Curry Dumpling

Curry Dumpling

【用料】1盘份咖喱片

水饺皮                                                     40张

洋葱                                                        200g

猪肉馅                                                     150g

胡萝卜                                                     70g

青椒                                                        70g

姜                                                            4g

蒜                                                            2粒

水                                                            80g

大豆油                                                     10g

黑胡椒粉                                                 适量

肉豆蔻粉                                                 适量

咖喱片                                                    40g

【做法】

①将洋葱、胡萝卜、青椒切约3mm丁,姜蒜切末备用。

②平底锅内放油、姜蒜末开始小火加热,炒出香味时倒入猪肉馅改大火炒,炒到变色时倒入洋葱、胡萝卜,并加入盐、胡椒粉、肉豆蔻粉.当洋葱炒到变色时倒入青椒稍炒,再加入咖喱片和水,改小火炒至均匀混合后停火即成咖喱馅。

③用水饺皮包起咖喱馅料作成水饺,沸水煮熟捞出即可。