COOKBOOK

Teriyaki Chicken

Teriyaki Chicken

【用料】1人份照烧酱

鸡腿肉                                           300g

植物油                                           适量

熟白芝麻                                       适量

照烧酱                                          适量

【做法】

①将鸡肉切成5cm块状。将小葱切成葱花。

②热锅后倒入植物油,煎鸡肉。

③当煎到鸡肉熟透后,将多余的油蘸掉,淋上池久鲜照烧酱煮至汤汁全部被肉吸收为止。

④将③中做好的照烧鸡肉装盘,以白芝麻和葱花装饰即可。